Ryzyko posiadania nowych akcji – poznajcie rodzaje

Akcje są instrumentami finansowymi, które cieszą się naprawdę dużą popularnością, choć inwestowanie w nie wiąże się z dużym ryzykiem. Od początku należy zdawać sobie sprawę i wiedzieć, że zdecydowanie więcej inwestorów traci, a nie zarabia i często traci cały swój kapitał. Dziś przedstawimy Wam, czym są akcje, ale też dowiecie się więcej właśnie na temat ryzyka.

Poznajcie ważne informacje o akcjach

Akcje są to papiery wartościowe. Posiadaczami akcji są akcjonariusze. Tutaj trzeba też wiedzieć, że te papiery wartościowe mogą mieć prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym. Wynikają one z uczestnictwa akcjonariusza czy to w spółce akcyjne, czy komandytowo-akcyjnej. Kupując te instrumenty finansowe, macie wpływ na to jak zarządzana jest spółka, przy czym Wasz realny wpływ zależy od tego, ile posiadacie akcji. Jeżeli posiadacie akcje uprzywilejowane, to możecie zyskać dodatkowe uprawnienia. Przede wszystkim dotyczą one liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Jeden głos może być liczony podwójnie. Możecie też zyskać pierwszeństwo w wypłacie dywidendy. Warto wiedzieć, że biorąc pod uwagę sposób przenoszenia własności możemy wyróżnić akcje imienne oraz akcje na okaziciela. W przypadku tych pierwszych prawo do instrumentów finansowych posiada osoba fizyczna bądź prawna, która wymieniona jest w dokumencie. Posiadaczami tych akcji najczęściej są założyciele danej spółki. Trzeba jeszcze wiedzieć, że zarząd jest zobowiązany do prowadzenia księgi akcyjnej, natomiast same akcje nie mogą być sprzedawane, czy kupowane na giełdzie, co wynika z ich charakterystycznych cech. Co ciekawe mogą być objęte po opłaceniu 25% ich wartości. Drugim rodzaje są akcje na okaziciela. Prawa do tego typu akcji ma każda osoba, która je posiada. Muszą być opłacone w 100% przed ich objęciem.

Ryzyko związane z akcjami

Na akcjach można zarabiać, ale można też stracić nawet cały swój kapitał. Warto więc zdawać sobie sprawę z tego, jak duże ryzyko występuje. Przede wszystkim mamy do czynienia z ryzykiem systematycznym określanym też jako ryzyko rynkowe. Oznacza to, że sytuacja na rynku może szybko się zmienić, co będzie mieć realny wpływ na pogorszenie koniunktury w gospodarce, a przez to też ceny akcji będą maleć. Występuje też ryzyko specyficzne, które jest związane z kondycją danej spółki. Wszelkiego rodzaju zmiany np. w zarządzie, ale też przejęcia czy pogorszenie się sytuacji będzie się odbijać na cenach akcji. Co może zrobić inwestor aby zminimalizować to ryzyko? W takim przypadku skuteczna wydaje się dywersyfikacja portfela, a więc inwestor powinien zainwestować w różnego rodzaju akcje, które są z innych branż, ale też mają różną wielkość. Nie oznacza to jednak, że nie straci się swojego kapitału, ale można zmniejszyć swoje straty.

Wartość akcji – czym jest i ile wynosi?

Każda akcja giełdowa ma określoną wartość nominalną. Aby ją obliczyć, trzeba podzielić kapitał zakładowy spółki przez liczbę wyemitowanych akcji. W kolejnych emisjach akcje muszą posiadać ten sam nominał, przy czym wartość nie może być niższa niż 1 grosz. Cena na rynku jest z kolei ceną emisyjną. Nie może być ona niższa od wartości nominalnej akcji, natomiast cena rynkowa, to cena rzeczywista, czyli taka po jakiej kupujemy akcje na rynku wtórnym. Kursy akcji ustalane są na podstawie zleceń maklerskich. Wynikają one nie tylko z kształtowania się popytu, ale też podaży. Akcji w żadnym wypadku nie można mylić z obligacjami, gdyż są to zupełnie inne narzędzia finansowe.