Możliwy dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2025 roku – czy najniższa krajowa wyniesie 4644 zł?

Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2025 roku, płaca minimalna może osiągnąć pułap 4644 zł brutto. Inne przypuszczenia sugerują, iż wyniesie ona jedynie 4472 złotych. Niepewność dotyczy również tego, czy wartość netto zostanie odpowiednio dostosowana. Kolejną niewiadomą jest to, czy w 2025 roku, podobnie jak miło było to miejsce w przeszłości, najniższa krajowa dozna podwyżek dwa razy – na początku stycznia i lipca. Wszystko zależy od tego, jakie kryteria zostaną przyjęte przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Spodziewane zmiany wiążą się z koniecznością wdrożenia przez Polskę dyrektywy dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej do 15 listopada. Taka sytuacja sprawia, że pojęcia takie jak najniższa krajowa, płaca minimalna, minimalne wynagrodzenie za pracę czy minimalna stawka godzinowa nabierają od 2025 roku zupełnie nowego znaczenia.

Ministerstwo Rodziny nie opracowało jeszcze projektu nowej ustawy o płacy minimalnej, która miałaby implementować wspomnianą dyrektywę. To sugeruje, że płaca minimalna na 2025 rok będzie ustalana według obecnie obowiązujących przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Aktualne regulacje przewidują, że to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Po jej akceptacji, Rada Dialogu Społecznego (RDS), skupiająca przedstawicieli rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców, dokonuje konsultacji. Następnie, RDS do 15 lipca musi przedstawić swoją propozycję Radzie Ministrów. Jeśli tego nie uczyni, rząd sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia do 15 września. Nie może ono jednak być niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.